2023 EYLÜL CİLT 8 SAYI 2

İSTANBUL AYDIN UNIVERSITY

Aydın TÖMER Dil Dergisi

TOMER EYLÜL 2023

ISSN: 2458-7818

e-ISSN: 2687-2617

Volume: 8  –  Issue: 2

DOI: 10.17932/IAU.TOMER.2016.019/2023.802

TOMER Eylül 2023

Editor's Message

 

Research Articles

Tokat Türkülerindeki Deyimlerin Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kullanımı

The Applıcatıon Of Idıoms In Tokat Folk Songs In Teachıng Turkısh To Foreıgners

Mahmut DELEN

Mehmet TOYRAN

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Durum Çalışması

A Case Study on the Evaluation of Teaching Turkish as a Foreign Language

Sema Nur YÜCE

Üzeyir SÖĞÜMLÜ

PDF
Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Öğretim Portali’nin Kültürel Ögeler Açısından İncelenmesi (B1 Düzeyi Örneği)

Analysing Yunus Emre Institute Distance Turkish Learning In Terms Of Cultural Elements (B1 Level Example)

Sedat MADEN

Aslı MADEN

Abdulvahap AVŞAR

PDF
Metaverse Araçları Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretirken Nasıl Kullanılabilir?

How can Metaverse Tools be Used in Teaching Turkish as a Foreign Language to Children?

Funda UZDU YILDIZ

Gürkan BİLGİSU

PDF
Türkçenin Konuşur Sayısı ve Dünya Dilleri Arasındaki Sıralamasının Analizi

Analysis of the Number of Speakers of Turkish and Its Ranking Among World Languages

Musa KAYA

Osman DEMİREL

PDF
Yabancılara Türkçe Öğretimi Kapsamında Piktes’in Değerlendirilmesi: Bursa İli Örneği

Evaluation of Piktes in the Scope of Teaching Turkish to Foreigners: The Case of Bursa Province

Ömer TURAN

Ömer SOLAK

PDF
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Akademik Türkçe-İş Türkçesi Bibliyografyası ve Üzerine Bir İnceleme

Bibliography of Academic Turkish and Business Turkish Studies in Teaching Turkish as a Foreign Language and A Research on it

Yunus Emre VERGİLİ

Tayfun HAYKIR

PDF
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Türk Kültürüne İlişkin Algıları

Perceptions of Turkish Culture Learners of Turkish as a Foreign Language

Elif Eda SARIKAYA

İbrahim DOYUMĞAÇ

Sunay AKKAYA

Fatih KANA

PDF
Etkinlik Temelli Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi (Kuramdan Uygulamaya) Üzerine Bir İnceleme

A Study on the Activity-Based Teaching of Turkish as a Foreign Language (From Theory to Practice)

Yasemin ÖZDEMİR

PDF
TOMER EYLÜL 2023 CİLT 8 SAYI 2 DOI LİSTESİ PDF
DİL